Miljö- och kvalitetspolicy med miljöplan

Vi på PSE i Stockholm AB är stolta över att aktivt bidra till en bättre miljö samtidigt som vi upprätthåller högsta möjliga kvalitet inom våra verksamhetsområden. Vår övertygelse är att genom att integrera miljömedvetna metoder och effektiva kvalitetsprocesser kan vi skapa en hållbar framtid för oss själva och kommande generationer.

Vår verksamhet och påverkan:
PSE i Stockholm AB är specialiserade inom luftbehandlingsentreprenader, luftmätning, samt service och underhåll. Vår verksamhet påverkar luftväxling, ljudnivåer, luftutbyteseffektivitet, termiskt inneklimat, luftkvalitet och energiförbrukning hos våra kunder. Genom att vara medvetna om dessa påverkansfaktorer strävar vi efter att göra positiva avtryck.

Kvalitetspolicy:
Vi har som målsättning att kontinuerligt uppfylla kundernas krav och önskemål genom dialog och professionellt utförande. Vårt fokus ligger på att skapa framstående resultat och en smidig genomförandeprocess för att bibehålla vårt rykte som en pålitlig och högklassig entreprenör.

Miljöpolicy:
Vår miljöpolicy innefattar en ökning av kunskap och medvetenhet kring miljöfrågor inom företaget. Vi påverkar och ställer krav på andra företag, myndigheter och organisationer samt håller en kontinuerlig dialog med våra leverantörer om miljöaspekter. Genom att minimera riskerna för olämpliga materialval strävar vi efter att leverera en miljöriktig slutprodukt.

Arbetsmiljöpolicy:
En sund och säker arbetsmiljö är av yttersta vikt för oss. Vi lägger stor vikt på förebyggande arbetsmiljöarbete genom nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård. Varje medarbetare ges förutsättningar att förstå verksamhetens mål, känna ansvar och utveckla sin kompetens.

Mål för Verksamheten:
Vårt övergripande mål är att med lönsamhet uppfylla kunders och omvärldens behov och krav inom kostnad, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Genom ständig avstämning på ledningens genomgång strävar vi efter att förbättra oss kontinuerligt.

Miljöplan:
För att konkretisera vårt engagemang för miljön har vi utarbetat följande miljöplan:

  • Avfallshantering: Vi ska implementera och främja källsortering av avfall och spill på våra arbetsplatser.
  • Fordonsflotta: Vi planerar att successivt byta ut alla tjänste- och servicebilar mot miljövänliga alternativ för att minska vår påverkan på luftkvaliteten.
  • Materialval: Vi kommer noggrant överväga och välja material som minimerar vår miljöpåverkan för att säkerställa en miljöriktig slutprodukt.
  • Teknologisk Innovation: Vi ska sträva efter att använda ny teknik för att förbättra kvalitet och främja arbetsmiljön.

Sammanfattning:
PSE i Stockholm AB förbinder sig inte bara till högkvalitativa tjänster utan tar även aktivt ansvar för miljön. Genom våra miljö- och kvalitetspolicyer, tillsammans med vår miljöplan, strävar vi efter att vara en förebild inom branschen och göra positiva avtryck för nuvarande och kommande generationer. Vi ser fram emot en hållbar framtid där miljö och kvalitet går hand i hand.